fbpx
Enviro

Na školách znížili odpad takmer o polovicu, najviac ho ostáva po desiatach

Na 72 slovenských školách sa vyhadzuje oveľa menej odpadu než pred rokom – je ho menej až o 45,7 percenta. Učitelia, žiaci, ale aj nepedagogický zbor boli súčasťou online vzdelávania v projekte EkoAlarm, ktorý vedie CEEV Živica. Vďaka projektu získali aj smetné nádoby na triedený zber odpadu do každej triedy a zborovne. Aké zmeny sa na školách zaviedli? Prečo je táto téma ťažšie uchopiteľná pre učiteľov ako žiakov?


Nie všetky školy triedia odpad

Triedenie odpadu na slovenských školách nie je samozrejmosťou. Katarína Lepešková, vedúca projektu EkoAlarm, vníma viacero dôvodov, prečo sa na niektorých základných a stredných školách odpad stále netriedi. Prvým je, že ani v triedach a ani na chodbách niet do čoho triediť. Ak už aj školy nádoby majú, chýbajú veľkokapacitné kontajnery na triedenie odpadu pri budove školy.

Do pilotného ročníka projektu sa v roku 2017 prihlásilo 420 slovenských škôl, no podľa Lepeškovej z nich netriedilo odpad viac ako sto škôl. „Veľká väčšina z tých 420-tich škôl, ak triedila, tak triedila iba jednu zložku, netriedila dostatočne alebo nemala dostatočné informácie a tak žiaci hádzali odpad, kde uznali za vhodné,“ poznamenáva. V rámci prvého ročníka projektu získali zapojené školy vzdelávanie a väčšina z nich aj smetné nádoby na triedenie odpadu.

FOTO – archív EkoAlarm

Znížili odpad takmer o polovicu

Hlavným cieľom projektu EkoAlarm je minimalizácia a predchádzanie tvorby odpadu. Triedenie odpadu je až druhý krok. „Už po prvom školskom roku sme zistili, že množstvo odpadu na jedného žiaka kleslo v priemere o tristo gramov,“ spomína vedúca projektu. Podľa nej školy robili vstupné a výstupné merania na začiatku a na konci školského roka, pričom počas jedného týždňa zvážili všetky druhy odpadu, ktoré vytvárali. „Tristo gramov odpadu sa nezdá až tak veľa, ale v skutočnosti je to desať PET politrových fliaš, desať mikroténových sáčkov a desať servítok, čo je už naozaj zaujímavé, keď sa toto podarí ušetriť za týždeň,“ prirovnáva Lepešková.

FOTO – archív EkoAlarm

Do druhého ročníka, ktorý trval do júna 2023, sa zapojilo 72 škôl. Celkové množstvo odpadu na týchto školách sa podarilo znížiť na 45,7 percenta. „Ukázalo sa, že v tejto téme je naozaj potrebná systematická práca, netreba len zaviesť nádoby a nechať to tak,“ podotýka Lepešková.

Tristo gramov odpadu sa nezdá až tak veľa, ale v skutočnosti je to desať PET politrových fliaš, desať mikroténových sáčkov a desať servítok, čo je už naozaj zaujímavé, keď sa toto podarí ušetriť za týždeň.

Najviac odpadu je z desiat

Podľa zistených dát projektu väčšina odpadu na školách pochádza od žiakov, avšak medzi analyzovaný odpad na školách sa nerátal ten, ktorý vzniká v dielňach alebo v jedálňach. „Medzi odpadom je aj nejaký papier, ale ten neklesá ani nestúpa. Školy často používajú šmiráky z obidvoch strán,“ vysvetľuje vedúca projektu.

Lektori a lektorky projektu žiakom ukázali, že existujú rôzne ekologickejšie alternatívy, ako si vedia zabaliť a priniesť do školy desiatu. Nemusia siahať po  jednorazových vreckách či servítkach.  „Pristúpili k tomu, že si začali nosiť desiatové boxy. Tie často fungujú len na prvom stupni, keďže žiaci na druhom stupni si nechcú nosiť nejaké krabičky. Poukázali sme na to, že existujú aj iné alternatívy,“ opisuje Lepešková. Dodáva, že k minimalizovaniu odpadu určite pomohlo aj zavedenie zálohovania PET fliaš a hliníkových plechoviek, vďaka ktorému nekončí tento druh odpadov v smetných nádobách.

FOTO – archív EkoAlarm

Katarína Lepešková na školách spozorovala rôznych žiakov – tí, ktorí sa podľa jej slov tešili z nádob na triedenie odpadu aj takí, ktorí tieto návyky mali osvojené už z domu. Medzi nimi sa však vyskytli aj žiaci, ktorí nechceli triediť odpad. „Napriek tomu, že majú k dispozícii triediace nádoby, tak triediť odpad nebudú. Buď majú práve obdobie, že nebudú počúvať nejaký systém, alebo sú to starší žiaci a študenti, ktorí nemajú tieto návyky ani z domácností,“ vysvetľuje. Školy tiež vyzýva, aby edukáciu o odpade nepresmerovali len na vyvesenie nástenky. „Povedzme si úprimne, koľko žiakov strávi čas čítaním nástenky?“ pýta sa Lepešková.

Zapojil sa aj upratovací personál

Triediť sa učili hybridnou formou – prezenčne a online. „Bola som pripojená na počítači, pričom žiaci v triedach ma videli cez interaktívnu tabuľu. Vždy sa zapojí viacero tried naraz, takže mala som už stretnutie, kde bolo aj 15 – 20 tried,“ spomína Katarína Lepešková.

Povedzme si úprimne, koľko žiakov strávi čas čítaním nástenky?

Pri väčšom počte tried so žiakmi komunikuje tak, že sa ich pýta otázky a vyzýva ich, aby pohybom naznačili alebo znázornili odpoveď na otázku, napríklad aby sa postavili, ak si myslia, že je to pravda a podobne.

Aktéri projektu EkoAlarm ponúkli školám, aby sa zapojili aj do mentorovania, ktoré je komplexnejšie, no tiež sa v rámci neho venujú trom témam – vznik odpadu, mýty spojené v súvislosti s triedením odpadu a minimalizácia odpadu. Účastníkom mentorovania je takzvaná akčná skupina, ktorú zvyčajne tvoria rôzni žiaci z viacerých tried a ročníkov. „Môžu to byť žiaci, ktorí prejavia záujem o tému, ale odporúčam do skupiny zobrať aj žiakov, ktorí na prvý pohľad nepatria medzi tých najlepších, ale majú silu osobnosti, ktorú vedia presadiť vo vzdelávaní,“ radí Lepešková.

FOTO – archív EkoAlarm

Akčná skupina, v rámci rovesníckeho vzdelávania, následne rozšíri vedomosti svojim spolužiakom. „Často dostanú zaujímavú spätnú väzbu na svoje učenie a zistia, že to nie je vôbec jednoduché, keďže udržať pozornosť spolužiakov je často výzvou,“ hovorí Lepešková.

Okrem žiakov je vzdelávanie o minimalizácii a správnom triedení odpadu určené aj pedagógom. Na niektorých školách sa však zapojil aj upratovaní personál. „Často to bola osobná iniciatíva učiteliek, ktoré videli, že pani upratovačky to potrebujú. Na iných školách sa našli upratovačky, ktoré boli naopak nešťastné z toho, ako žiaci netriedia odpad,“ podotýka vedúca projektu.

Odporúčam do skupiny zobrať aj žiakov, ktorí na prvý pohľad nepatria medzi tých najlepších, ale majú silu osobnosti, ktorú vedia presadiť vo vzdelávaní.

S učiteľmi to bolo ťažšie ako so žiakmi

Jednou zo škôl, ktorá sa do projektu zapojila bola Základná škola Hontianske Nemce v Banskobystrickom kraji. Vďaka projektu škola získala do každej triedy a učebne nádobu na plasty a papier a do chodieb a zborovne koše na kuchynský odpad. Dvadsiatim pedagógom a 150 žiakom sa podarilo znížiť produkciu komunálneho odpadu na približne dva kilogramy z predchádzajúcich šiestich kilogramov. „Najväčší podiel tvoril bioodpad, ktorý sa nám podarilo vylúčiť z komunálu a dôslednejšie sa triedia aj ostatné druhy odpadu,“ hovorí enviro-koordinátorka školy Terézia Adámiová.

Žiaci sa motivovali aj navzájom, presviedčali sa, aby si nosili desiatu bez obalov. „Vo väčšine prípadov som pozorovala nadšenie, najmä u mladších žiakov. U starších to bolo náročnejšie a musela som ich častejšie upozorňovať. Musím však smutne konštatovať, že v zbore to bolo náročnejšie. Doteraz vytrieďujem z koša na komunál rôzne druhy odpadov. Dospelí sa formujú ťažšie než deti,“ podotýka Adámiová.

Rozvíjali aj mäkké zručnosti

Na svoju účasť v projekte pozitívne spomína aj školská psychologička Michaela Jarná zo Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach. Okrem zavedenia nádob na triedenie zistila, že vďaka rovesníckemu vzdelávaniu si žiaci osvojili a zlepšili nielen vedomostné, ale aj mäkké zručnosti. „Počas voľných hodín si dopracovali pripravené aktivity, ktoré následne robili v triedach pre svojich mladších spolužiakov – od prezentácií, cez pracovné listy, kvízy až po zážitkové aktivity. Dobrou skúsenosťou bolo aj uvedomenie u žiakov, že viesť triedu nie je až také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá, niektorí vystúpili zo svojej komfortnej zóny a úspešne sa popasovali s trémou, zlepšili komunikačné zručnosti, rozvíjali kreativitu, vzájomnú spoluprácu a toleranciu,“ ukončuje Jarná.

Do projektu EkoAlarm sa môžu školy zapojiť už od septembra počas celého školského roka.


Projekt EkoAlarm bol realizovaný cez Operačný program Kvalita životného prostredia a finančne podporený z Európskeho kohézneho fondu.

V školskom roku 2023/2024 môže fungovať vďaka spolupráci so spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o.

Profil autora:

Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Bola aktivistkou za práva zvierat v organizácii Humánny Pokrok. Je tiež redaktorkou online magazínu Romano fórum. Pochádza z malého mesta Sabinov, kde organizuje výmeny oblečenia. Je spoluzakladateľkou instagramovej platformy Na skládke, na ktorej sa venuje klimatickým a zvieracoprávnym témam.

Názory

marie-stracenska
Marie Stracenská

Niektorým sa "prihodilo", že sedia v parlamente alebo vo vláde

Politika je plná ľudí, ktorým sa „prihodilo“, že rozhodujú o nesmierne dôležitých veciach, ktoré ovplyvňujú ostatných. Aké sú ich vedomosti a schopnosti? Koľko z nich sa snaží učiť, zlepšovať, čítať, získavať múdrosť od múdrych ľudí odinakiaľ?

Andrea Settey Hajdúchová

Spravme ďalší krok k lepšej demokracii. Zapojme do volieb mladých 16+.

Bojujú za kontrolu zbraní, za dostupné vzdelanie pre všetky deti, za reálne riešenia klimatickej krízy, proti menštruačnej chudobe či proti fašizmu. Majú 16 a 17 rokov a sú politicky aktívni a angažovaní, no nemôžu svoj postoj vyjadriť vo voľbách. Neraz sú pritom angažovanejší ako ich rodičia či starí rodičia, ktorí nezriedka za jediný prejav aktívneho občianstva považujú, keď raz za štyri roky prídu do volebnej miestnosti. Vo svete silnejú diskusie o znížení veku voličov a niektoré krajiny už k tomuto kroku pristupujú. Slovensko je opäť mimo. Inkluzívnejšie volebné právo nie je u nás ani téma.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Pomalé, udržateľné a sebestačné hospodárenie na Slovensku?

Keď som pred 20 rokmi písala svoju diplomovú prácu na tému návrhu ekologického hospodárenia pre poľnohospodárske družstvo neďaleko Bratislavy, bola to na Slovensku relatívne novinka. Pri jej obhajobe som si dokonca vyslúžila dobre mienený titul „idealistky“. Pre mňa ale táto téma bola srdcovkou a nadšene som testovala permakultúrne a ekologické prístupy získané na kurzoch a z kníh v malom merítku – vo vlastnej záhrade. Po viac ako 20-ročnej skúsenosti s pestovaním plodín mám overené, že prírode blízky a bezzásahový prístup v záhradkárčení funguje skvele. Ale ako to s obdobným prístupom vyzerá pri veľkých pestovateľoch a farmároch?

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Najvyšší čas na klimatické opatrenia

Klimaskeptici sa aj po tohtoročnom lete budú tváriť, že všetko je v poriadku a podobné zmeny počasia vrátane extrémnych horúčav, sucha, záplav a ničivých búrok tu predsa boli aj v minulosti. Nepresvedčí ich ani nebezpečne rastúca teplota vnútrozemských morí, masívne vysychanie lesných porastov v strednej Európe a ani prílev klimatických utečencov z oblastí, kde už dlhšie nebude možné existovať.

ivana-polackova
Ivana Poláčková

Vnímavejší aj vďaka prírode?

Spojme príjemné s užitočným a strávme počas leta čo najviac času vonku v prírode. Nemám na mysli hlučnú pláž zaplavenú turistami alebo preplnený kemping. Vyberme si radšej túru do lesa, putovanie za pekným výhľadom, vylezme na skaly, prebroďme či splavme rieku alebo len tak polihujme v záhrade. Pomôže to nám aj našim deťom načerpať energiu, ale zároveň sa takto posilňuje aj naša citlivosť a vnímavosť nielen k svojmu okoliu, ale aj k samým sebe. A asi sa zhodneme, že v dnešnej dobe vzájomnej vnímavosti a citlivosti nikdy nie je dosť.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner