fbpx

Vedci falšujú dôkazy o zmene klímy? Nebuďte smiešni!

Zem trpí pod zadúšajúcou bublinou skleníkových plynov. Je to ako cvičiť s plynovou maskou. A americkí politici pritom tvrdia, že vedci si zmenu klímy vymysleli.

Všetci dnes hovoria o zmene klímy. Mnohí Európania, environmentálne uvedomelí obyvatelia Severnej Ameriky a ďalší ľudia na celom svete uznávajú tento jav ako podložený vedeckými dôkazmi. Iní, ako napríklad americkí politici z Republikánskej strany, popierajú jeho existenciu. Niektorí z nich dokonca tvrdia, že vedci nám naschvál prezentujú sfalšované údaje.

Napríklad Ted Cruz, republikánsky kandidát na post amerického prezidenta, povedal:

“vládni výskumníci obracajú technické dáta na falzifikáciu zmien klímy.”

“oni varia z vody. Skutočne si prispôsobujú čísla,” povedal Cruz. “Enron robil to isté.”

Príde mi to smiešne. To sa nedá považovať ani za poriadny pokus o konšpiračnú teóriu. Ak “tí vedci” (teda stovky uznávaných think-tankov, univerzít a vládnych agentúr po celom svete) prezentujú falošné údaje, aká je ich motivácia? Majú z toho tie sotva prežívajúce spoločnosti predávajúce riešenia pre alternatívne zdroje energie nejaký zisk? Ako by len mohli súperiť s gigantickými ropnými spoločnosťami v oblasti PR?

Ľudia ako Ted Cruz nemajú žiadnu snahu vysvetliť svoje tvrdenia alebo poskytnúť k nim aj dáta. Nemajú totiž žiadne reálne údaje a predpokladajú, že je ich publikum príliš hlúpe na to, aby ich od nich požadovalo.

Za tvrdeniami, ako sú tie od Teda Cruza, stoja politické aj finančné záujmy. To znamená, že on chce byť zvolený, aby na tradičnom energetickom priemysle mohol zarobiť toľko peňazí, koľko len bude možné. Ako je všetkým dobre známe, republikánska strana v USA pozostáva z veľkej časti z podnikateľov. A pre podnikateľov, predovšetkým pôsobiacich v ropnom priemysle, znamená zmena klímy pokles ziskov.

No a potom tu máme Donalda Trumpa. Kto potrebuje stand up komikov, keď máme Donalda? Tu sú niektoré z jeho twitterových statusov na tému zmeny klímy:

“Ľadová búrka sa ženie od Texasu do Tennessee – som v Los Angeles a mrznem. Globálne otepľovanie je totálny a veľmi drahý hoax!”

Alebo tento skvost:

“Koncept globálneho otepľovania bol vytvorený Číňanmi a v prospech nich preto, aby sa stala americká produkcia nekonkurencieschopnou.”

Ako keby Číňania netrpeli zmenou klímy! Veď Čína sa pomaly stáva jednou obrovskou púšťou a trpí hrozným znečistením ovzdušia. A nepredvídateľné počasie je tak isto dôsledkom zmeny klímy. Ale opäť, Donald Trump nikdy nevysvetlí, prečo si myslí, že to je hoax. Nikdy neposkytol žiadne fakty alebo čísla, aby podložil svoje tvrdenia. Naopak, jediné, na čom mu očividne záleží, je moc a peniaze – jeho vlastné. Aké prekvapenie. Nedávno napríklad išiel v Škótsku na súd, aby bojoval proti výstavbe veterných turbín na brehu Aberdeen, pretože kazili výhľad z golfového ihriska, ktoré tam staval.

Ostatní členovia strany ale na tom nie sú oveľa lepšie. Bývalý guvernér Mike Huckabee prirovnal globálne otepľovanie úpalu, neurochirurg Ben Carson povedal, že sa môžeme ochladzovať a bývalý guvernér Jeb Bush označil ľudí, ktorí akceptujú mainstreamovú klimatickú vedu za arogantných.

Nuž, vyzerá to, že tu máme aj ďalší klimatický problém – ten, ktorý znečisťuje mentálne obzory ľudí ako Trump a Cruz krátkozrakosťou myslenia, narcizmom a chamtivosťou.

Pozrime sa na reálne fakty:

  1. Priemerná teplota v Amerike narástla od roku 1895 o 1,3 až 1,9 stupňa Farenheita a väčšina tohto nárastu sa udiala od roku 1970. Posledné desaťročie bolo v USA aj na celom svete najteplejšie, aké bolo kedy zaznamenané a rok 2014 bol najteplejším rokom, aký kedy v USA (aj na svete) namerali. Teploty majú podľa predpovedí v najbližších desaťročiach stúpnuť o ďalšie 2 až 4 stupne Farenheita;
  1. Vplyv skleníkových plynov na otepľovanie za posledné desaťročia výrazne stúpol. V roku 2013 bol index AGGI (ročný index skleníkových plynov) 1,34, čo predstavuje 34-percentný nárast od roku 1990;
  1. 99,84 percenta územia Kalifornie trpí suchom;
  1. medzi rokmi 1979 a 2003 zapríčinili v USA extrémne horúčavy viac než 8000 predčasných úmrtí.

A mimochodom, posledné desaťročie (2002-2011) bolo v Európe najteplejším v histórii meraní s priemernou teplotou o 1,3 stupňa Celzia vyššou ako bol predindustriálny priemer. Rôzne modelové predpovede hovoria, že Európa by mohla byť o 2,5 až 4 stupne teplejšia v druhej polovici 21.storočia v porovnaní s priemerom v predindustriálnych rokoch. Vlny horúčav majú teraz vyššiu frekvenciu aj dĺžku a za poslednú dekádu spôsobili desiatky tisíc úmrtí. Každý na Slovensku trpel, keď bolo toto leto počas viacerých dní cez 36 stupňov. Predpokladaný nárast teplôt spôsobí, že bude viac liet ako bolo toto a teda aj viac úmrtí s tým súvisiacich.

Zem trpí pod zadúšajúcou bublinou skleníkových plynov. Je to ako cvičiť s plynovou maskou. Je na čase prestať mrhať našou energiou na hystériu vyvolávajúce výroky a začať robiť niečo reálne užitočné pre naše životy: diskutovať o klíme. Potrebujeme podporovať výrobu čistej energie, recykláciu, udržateľné farmy a znížiť našu osobnú spotrebu fosílnych palív. Inak sa stane, že naše deti a vnúčatá budú žiť v strachu z povodní, neznesiteľných horúčav, nefunkčnej infraštruktúry. A možno zo strachu vystaviť ich životu na neudržateľnej planéte nebudú chcieť mať ani deti.


Everyone’s talking about climate change. Many Europeans, environmentally conscious North Americans and others around the world accept the reality of this phenomenon based on scientific evidence. Others, such as US politicians from the Republican party, deny its existence. Some even say that scientists are presenting false data on purpose. For example, Ted Cruz, Republican candidate for the presidency in 2016, has said:

“government researchers are reverse engineering data sets to falsify changes in the climate. “They’re cooking the books. They’re actually adjusting the numbers,” Cruz said. “Enron used to do their books the same way.”

I find this comical. It’s not even a whole-hearted effort at conspiracy theory.  If “the scientists” (hundreds of renowned think-tanks, universities and government agencies worldwide) are presenting false data, what is their motivation? Are those struggling alternative energy companies profiting from this? How could they possibly compete with the giant oil companies on PR? People like Ted Cruz have no intention of explaining their statements or providing real data. They don’t have any real data and assume their audiences are too dumb to demand it.

Both political and business interests are behind claims from someone like Ted Cruz. That is to say: he wants to get elected and wants to make as much money off the traditional energy industry as possible. As everyone knows, the Republican party is comprised largely of businesspeople. And for businesspeople, especially those in the oil industry, recognizing climate change means lost profits.

And then there’s Donald Trump. Who needs stand-up comedians when you have Donald? Here are some Twitter tweets from him on the subject of climate change:

“Ice storm rolls from Texas to Tennessee – I’m in Los Angeles and it’s freezing. Global warming is a total, and very expensive, hoax!” 7:13 AM – 6 Dec 2013

 or this gem:

“The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.” 11:15 AM – 6 Nov 2012

As if the Chinese were not suffering from climate change themselves! China is slowly becoming an enormous desert and suffers from terrible air pollution. And unpredictable weather is also a symptom of climate change. Again, Trump will never explain why he thinks it’s a hoax. He hasn’t produced any numbers or hard facts to support his claims. In fact, the only thing he seems to be interested in is power and money – his own. What a surprise. He recently went to court in Scotland to fight the erection of wind power towers off the coast of Aberdeen because they spoiled the view from a golf course he personally was building.

Meanwhile, others in the party are no better: former Gov. Mike Huckabee (R-AR) compared global warming to “sunburn”; neurosurgeon Ben Carson has said “we may be cooling.” former Gov. Jeb Bush has said people who accept mainstream climate science are “arrogant.”

No, It seems to me that there is another real climate problem – the one that pollutes the mental landscape of people like Trump and Cruz with short-sightedness, narcissism and greed.

So how about some real facts. These come from the The U.S. Global Change Research Program (USGCRP), a program established by Presidential Initiative in 1989 and mandated by Congress in the Global Change Research Act (GCRA) of 1990:

FACT: the U.S. average temperature has increased by 1.3°F to 1.9°F since 1895, and most of this increase has occurred since 1970. The most recent decade was the Nation’s and the world’s hottest ever recorded, and 2014 was the hottest year on record in the continental United States. Temperatures are projected to rise another 2°F to 4°F in most areas of the U.S. over the next few decades;

FACT: the warming influence of greenhouse gases in the atmosphere has increased substantially over the last several decades. In 2013, the AGGI (the annual greenhouse gas index) was 1.34, an increase of 34% since 1990.

FACT: 99.84% of the land in the state of California is suffering from drought; and

FACT: From 1979 to 2003, excessive heat exposure contributed to more than 8,000 premature deaths in the United States.

Oh, and by the way, In Europe the last decade (2002–2011) was the warmest on record, with European land temperature 1.3° C warmer than the pre-industrial average. Various model projections show that Europe could be 2.5–4° C warmer in the later part of the 21st Century, compared to the 1961–1990 average.  Heat waves have increased in frequency and length, causing tens of thousands of deaths over the last decade. Everyone in Slovakia suffered during the many days of over 36 degrees C this past summer. The projected increase in heat waves will mean more summers like this and more heat-related deaths over the next decades.

The Earth is struggling under a suffocating bubble of greenhouse gases. It’s like exercising in a gas mask. It’s time to stop wasting our energy with hysteria-inducing statements and start doing something tangible for our lives: practice climate conservation.  We need to support clean energy production, recycling, sustainable farming and cut our personal consumption of fuel. Or the FACT will be, that our children and grandchildren will live in fear of floods, unbearable heat and infrastructure breakdown on a regular basis. They may not have children, for fear of subjecting them to a life on an unsustainable planet.

Páčil sa Vám tento článok? Podporte nás.

Kľúčové slová:

skeptici, USA, zmena klímy

Profil autora:

Američanka z Bostonu, ktorá od roku 1990 žila 15 rokov na Slovensku. Začínala ako lektorka angličtiny a koordinátorka občianskeho vzdelávania, neskôr pôsobila v neziskovom sektore na Slovensku, v Zambii aj v iných krajinách sveta. Bola v tíme Stredoeurópskej nadácie a dnes pôsobí ako prekladateľka a koučka manažérov a mimovládnych organizácií.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner