fbpx
Vzdelávanie

Najlepší učiteľ Ukrajiny: Pandémia nás pripravila na zvládnutie školy počas vojny

Artur Proidakov je laureátom ocenenia Global Teacher Prize Ukraine 2021, ukrajinskej verzie ocenenia Učiteľ Slovenska, a reprezentuje inovácie v ukrajinskom školskom systéme.

Keď v roku 2014 v jeho regióne Luhansk začali boje, presťahoval sa do Kyjiva, odkiaľ musel teraz tiež utiecť. Napriek náročným podmienkam svojich žiakov učí online a hovorí o tom, že je dôležité deťom ponechať vyučovanie aj počas bombardovania.

Rozprávali sme sa s ním, ako do výučby jazyka začleňuje posilňovanie mediálnej gramotnosti a čo prinášajú ukrajinské deti do slovenských škôl.


Pôvodne ste z Luhanskej oblasti, po nepokojoch v roku 2014 ste sa presťahovali do Kyjiva. Kde sa nachádzate teraz a môžete učiť svojich žiakov v aktuálnych podmienkach?

Áno, som dvojnásobný migrant. V roku 2014 som bol nútený opusť svoje rodné mesto v Luhanskej oblasti a v roku 2022 som musel opustiť Kiyiv. Obidva razy som bol nútený k odchodu v dôsledku ruskej agresie. Momentálne sa nachádzam v regióne Ivano-Frankivsk u svojich svokrovcov. Je to región, kde našťastie neprebiehajú aktívne násilnosti, avšak príležitostné bombardovanie a útoky ruskej armády sú prítomné aj tu. Naďalej pracujem so svojimi študentmi dištančne – máme pravidelné hodiny a snažím sa odovzdať im potrebné učivo čo najefektívnejšie za daných podmienok.

Aká je momentálne situácia na ukrajinských školách? Sú školy v niektorých regiónoch otvorené? Prebieha vo všetkých regiónoch dištančné vzdelávanie?

Všetky ukrajinské školy pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Bežná školská dochádzka je momentálne nebezpečná, keďže hrozí riziko bombardovania a ostreľovania. Preto učitelia aj žiaci pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Mnohí žiaci aj učitelia museli opustiť svoje domovy, hlavne v mestách kde práve prebiehali ťažké boje, a teraz sa nachádzajú v iných regiónoch Ukrajiny, alebo v zahraničí. Výhoda dištančného vzdelávania je v tom, že všetci títo žiaci môžu pokračovať vo výučbe aj na diaľku bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Jedinou výnimkou sú dočasne okupované územia, kde nie je stabilný internet a nie je tam dostatočne bezpečne na to, aby mohla prebiehať online výučba.

Bežná školská dochádzka je momentálne nebezpečná, keďže hrozí riziko bombardovania a ostreľovania. Preto učitelia aj žiaci pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

Sú deti vôbec schopné učiť sa a učitelia schopní vyučovať v takejto situácií?

Prvé týždne ruského útoku na Ukrajinu boli extrémne stresujúce pre všetkých. Deti a mladí ľudia potrebujú psychickú podporu a kontakt s dospelými, ktorí ich dokážu upokojiť, podporiť a pomôcť im prispôsobiť sa novým okolnostiam. Veľká väčšina učiteľov už opäť začala pracovať a viesť online hodiny. Učitelia si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť vedenia hodín, dôležitosť každodenného kontaktu s deťmi a dôležitosť udržiavania vzťahov medzi spolužiakmi a rovesníkmi.

Vďaka pandémii sme dobre pripravení na dištančné vzdelávanie, vieme viesť hodiny a zorganizovať sa v dištančnom vzdelávaní. Dnes musíme skôr zvládnuť výzvy ako udržať a podporiť duševné zdravie a prekonať vnútorné bariéry, ako udržať kontakt so študentmi, komunikovať s nimi citlivo a napriek všetkému pokračovať vo výučbe.

FOTO – Archív AP

Aký je podľa Vás správny prístup v danej situácii u vás na Ukrajine, ale aj na Slovensku: Mali by učitelia so žiakmi rozprávať v školách o vojne? Alebo by mali byť školy bezpečným prostredím, kde deti môžu na vojnu aspoň na chvíľku zabudnúť?

Rôzne vekové skupiny si v týchto časoch vyžadujú odlišné prístupy. Socio-politická situácia na Ukrajine ako aj vo svete by mala byť témou v práci so staršími žiakmi, keďže mnohí sa o túto tému aktívne zaujímajú, stretávajú sa s ňou na sociálnych sieťach a zapájajú sa aj dobrovoľnícky. Dnes je ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým rozvíjať základy mediálnej gramotnosti a princípy šírenia pravdivých a klamlivých informácií.

Avšak s mladšími žiakmi by sme mali k téme vojny pristupovať veľmi opatrne a citlivo. Zároveň je veľmi dôležité sústrediť sa na vzdelávanie a viesť hodiny v súlade s plánom. Niektoré predmety (výtvarná výchova, prírodoveda atď) dovoľujú žiakom odpútať sa od strašnej reality vojny a sústrediť sa na rozmanité témy a úlohy. Podľa môjho názoru aj v iných krajinách je dôležité citlivo a opatrne komunikovať so žiakmi o aktuálnom dianí na Ukrajine. Avšak opäť zdôrazňujem, že je veľmi dôležité brať do úvahy špecifiká veku žiakov.

Pokiaľ máte v triede aj dieťa z Ukrajiny, zvážte tiež, z ktorého regiónu prišlo. Pokiaľ je prítomné dieťa, ktoré prišlo z oblasti ťažkých bojov a prežilo veľké straty, téma vojny by nemala byť prítomná, pokiaľ ju s dospelými neotvorí samotné dieťa.

Vďaka pandémii sme dobre pripravení na dištančné vzdelávanie, vieme viesť hodiny a zorganizovať sa v dištančnom vzdelávaní.

Vo svojej práci kladiete na mediálnu gramotnosť veľký dôraz. Prečo?

Je nemožné učiť súčasné deti rovnakým spôsobom, ako sme sa učili my, alebo staršie generácie. To musí byť dnes každému jasné. Moderné generácie Z a Alfa vyžadujú odlišné prístupy vzdelávacieho procesu, odlišný spôsob komunikácie, nové spôsoby riešenia vzdelávacích výziev. Informačné preťaženie je jednou z charakteristík našej doby. Preto je dôležité, aby sme my aj naše deti boli schopní filtrovať, selektovať najdôležitejšie informácie a rozlišovať medzi pravdou a nepravdou jednotlivých mediálnych správ.

Som presvedčený, že mediálna gramotnosť by sa mala stať základom všetkých humanitných predmetov. Nikto z nás nie je schopný spracovať všetky informácie, ktoré sa na nás valia z médií a sociálnych sietí. Zároveň nám tá masa informácií nedovoľuje sústrediť sa na to, čo je dôležité. Zručnosť pracovať so zdrojmi informácií, identifikovať fake news a ich štruktúru – všetko toto by malo byť náplňou vyučovania. Vďaka týmto zručnostiam sa budú môcť žiaci pripraviť na denno denné fungovanie vo víre informácií, z ktorých veľká väčšina môže byť klamlivá.

Ako u detí rozvíjate mediálnu gramotnosť? 

Vo svojej práci sa vždy snažím aplikovať mnoho rozmanitých prístupov a metód. Moji žiaci na hodinách tvoria vlastné “memečka” na svojich mobiloch, robia prezentácie na základe informácií zo sociálnych sietí, pracujú s rôznymi typmi textov, hľadajú primárne zdroje správ a informácií, trénujú si rozoznávanie nepravdivých informácií od tých pravdivých a snažia sa zadefinovať kritériá dôveryhodnosti rôznych zdrojov informácií. Dnes sú tieto zručnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým v kontexte informačnej vojny a “novej reality”, keď sme obklopení neuveriteľnou koncentráciou rôznych správ na tú istú tému, avšak s odlišnými zámermi a odtieňmi.

Aktuálne máme na slovenských školách okolo 7-tisíc detí z Ukrajiny. Slovenskí učitelia sa pasujú s jazykovou bariérou ako aj odlišným obsahom kurikula medzi slovenskými a ukrajinskými školami. Aké silné stránky si podľa vás ukrajinské deti prinášajú zo svojich škôl?

Naši žiaci sú naučení na samostatnosť v učení. Sú pripravení sami vyhľadávať potrebné informácie, samostatne plniť úlohy, dokážu plniť zadania, ale aj tvorivé úlohy a sú zvyknutí aj na prácu v skupinách. Z mojich skúseností je ukrajinský žiak vytrvalý v učení a schopný pracovať skupinovo.

Kto získa cenu pre najlepšieho učiteľa Slovenska Učiteľ Slovenska? Sledujte live na Facebooku!

V čom vnímate hlavné slabiny, s ktorými prichádzajú ukrajinské deti do slovenských škôl?

V súčasnosti ako hlavnú slabinu vidím ich strach z vojny, strach o svojich blízkych, všeobecný psychický diskomfort a túžbu po bezpečnom prostredí. Preto vnímam, že v prvom rade je v novej škole potrebné ošetriť u žiakov tieto emócie. V posledných mesiacoch totiž naši žiaci prežívajú obrovské negatívne zmeny, ktoré na nich nevyhnutne zanechávajú stopy.

Sú interaktívne metódy výučby bežné na ukrajinských školách, alebo je výučba založená skôr na výklade učiva a písaní si poznámok?

Na Ukrajine sa využíva veľa interaktívnych metód. Učitelia tiež využívajú pri výučbe informačné technológie. Vo všeobecnosti je u učiteľov snaha používať rozmanité prístupy vo výučbe a rozvoj tvorivosti je dnes na školách dominantný.

Čo potrebujú ukrajinskí žiaci prichádzajúci do slovenských škôl v týchto dňoch najviac?

V prvom rade by som prosil slovenských učiteľov o zhovievavosť s psychickými problémami u našich detí, ktoré boli nútené opustiť svoju krajinu z dôvodu vojenskej agresie. Tieto deti potrebujú denno dennú komunikáciu na rôzne témy, podporu od dospelých, ako aj pomoc pri začlenení do kolektívov. Bolo by výborné, keby boli tieto deti vtiahnuté  aj do športových a  umeleckých krúžkov.

FOTO – Archív AP

Boli ste súčasťou tímu, ktorý vyvinul online vzdelávacie nástroje a zdroje pre ukrajinských žiakov. Mohli by tieto materiály byť užitočné pre ukrajinských žiakov, ktorí sú momentálne na Slovensku? Ako by ich naši učitelia a ukrajinskí žiaci na slovenských školách mohli využívať? 

Na Ukrajine sme vytvorili zaujímavú online platformu „All-Ukrainian online school„. Dajú sa tu nájsť rôzne lekcie na základe veku dieťaťa, ktoré napĺňajú štandardy nášho kurikula pre dané ročníky. Je možné sa na stránke zaregistrovať, zvoliť si príslušnú lekciu  a získať prístup k textovým materiálom, testom aj video lekciám na danú tému. Pre ukrajinských študentov to môže byť užitočný nástroj, ktorý im pomôže zvládať nové učivo v ich vlastnom jazyku a pripravovať sa tak lepšie na hodiny.

Chceli by ste niečo odkázať slovenským učiteľom?

V mene učiteľov v Ukrajine by som chcel povedať: Ďakujeme že pomáhate našim žiakom, aj keď sú ďaleko od domova. Je pre nás veľmi dôležité v týchto časoch cítiť podporu. Pomáha nám to cítiť nádej a vytrvať v boji za slobodu a v snahe zlepšovať vzdelávanie pre mladých ľudí na Ukrajine.

Artur Proidakov má 31 rokov a je učiteľom Ukrajinského jazyka a literatúry na strednej škole. Pôvodne pochádza z Luhanskej oblasti, momentálne vyučuje dištančne v bezpečnejšom regióne západnej Ukrajiny.

Vo svojej učiteľskej praxi je zástancom prepájania učiva s bežným životom a svoje hodiny počas bežnej prezenčnej výučby často viedol v parku, v meste a popri výučbe rodného jazyka sa zameriaval aj na pozitívnu klímu v triede a rozvoj spolupráce a kolektívneho ducha. Ako nevyhnutnú súčasť výučby jazyka vníma aj mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia u žiakov.

Popri výučbe má vlastný kanál na sociálnych sieťach a  tiež sa podieľal na tvorbe online vzdelávacieho portálu All-Ukrainian online school, ktorý vznikol v roku 2020 a poskytuje možnosť ukrajinským študentom počas pandémie, alebo pobytu v zahraničí byť v kontaktne s ukrajinským vzdelávacím systémom. Tento portál ponúka 2200 video lekcií, testov a výučbových materiálov na základe učebných osnov ukrajinského školského systému. Návod na prístup doňho v slovenskom jazyku nájdete tu: https://drive.google.com/file/d/1iHXwNcCdPPxkQLC3gHEVMF0lDQgC_mRI/view?usp=sharing

Profil autora:

V Živici sa venuje globálnemu vzdelávaniu, momentálne pôsobí v Komenského inštitúte. Ku globálnemu vzdelávaniu ju priviedla životná cesta – detstvo strávila na malom ostrove v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej dcére, ktorá je Slovenka indicko – afrického pôvodu, pričom polovica jej rodiny žije v USA.

Názory

Vlad Jackovyj

Výnimočný dátum nielen pre Ukrajincov, ale aj pre Slovákov

Začiatkom marca si pripomíname 210. výročie narodenia ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorého spájalo neobyčajné priateľstvo s Pavlom Jozefom Šafárikom.

Kristína Červeňáková

Bála som sa vrátiť do ambulancie, dodnes ma z toho mrazí

Prečítala som si vyjadrenie novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej o jej rozhodnutí stiahnuť sa z nahrávania politických rozhovorov pre neutíchajúce vyhrážky a útoky. Myslím si, že v jej situácii by som učinila rovnako. Útoky na ženy novinárky pribúdajú a sú čoraz vyhrotenejšie, odstrašujúcejšie a ohrozujúcejšie. Aj keď sa politickým témam nevenujem, pred pár mesiacmi som sa ocitla v nepríjemnej situácii, a to v ordinácii lekára.

marie-stracenska
Marie Stracenská

Skúškou zo základov štátu a práva by mali prejsť všetci

Skúšku zo základov štátu a práva som robila veľmi dávno. Učili sme sa na ňu viacerí, navzájom sa pýtali a odpovedali, no aj tak sme sa potom priamo na mieste báli. Dopadla dobre, na prvý termín, myslím, že skúšajúci bol pomerne benevolentný.

Bianka Mária Bálintová

Na tichom proteste sme sa vraj tvárili, že bojujeme za slobodu médií

Stojíme na Námestí slobody, v rukách držíme transparenty a pred Úradom vlády sa pomaly začína tichý protest. Predchádzalo mu odoslanie otvoreného listu premiérovi Robertovi Ficovi a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu. „Vyjadrujeme nesúhlas s poslednými vyjadreniami premiéra Roberta Fica a iných predstaviteľov vlády na adresu novinárov. Nesúhlasíme s tým, že na úrad vlády nechcú pustiť konkrétne médiá,“ hovorí jedna z organizátoriek protestu. Premiér sa totiž rozhodol, že si bude medzi médiami vyberať podľa toho, ktoré mu vyhovujú. Za konflikt medzi dvoma politikmi zaplatili novinári, ktorým predseda Národnej rady obmedzil možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy v parlamente.

Mária Sendecká

Zachytávajú dažďovú vodu, no nie všetci ju využívajú

V rámci programu Zelená škola, ktorý realizuje CEEV Živica, sme navštívili viacero škôl. Jednou z nich bola aj taká, ktorá sa rozhodla zadržiavať vodu a kosiť trávniky menej. Ako to dopadlo?

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner